Sun. Jul 14th, 2024

PAPR : PENTAKSIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN RENDAH – DASAR DAN KONSEP PAPR

PAPR

Rata-rata maklum yang Mommy mempunyai seorang anak yang berkeperluan khas (Autism – PPKI Darjah 5). Dan baru-baru ini, sekolah ada edarkan surat kebenaran kepada ibu bapa atau penjaga bagi perlaksanaan Pentaksiran Alternatif Pendidikan Rendah (PAPR) kepada murid-murid tahun 4, 5 dan 6.

APA MAKSUD PAPR

Pentaksiran Alternatif Pendidikan Rendah (PAPR) adalah pentaksiran formal yang holistik, autentik, bersepadu dan berpusatkan murid.

Khusus untuk mentaksir kebolehan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) di sekolah rendah Tahap 2 yang mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK).

PAPR bertujuan mengenal pasti kebolehan dalam ketidakbolehan (tapping into ability) dan potensi individu.

PAPR menyediakan pelaporan mengenai kebolehan MBPK di sekolah rendah untuk persediaan pembelajaran dan pentaksiran di sekolah menengah.

DASAR PAPR

Definisi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK)

“Murid Berkeperluan Pendidikan Khas” ertinya murid yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi, mengikut mana-mana yang berkenaan, sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau tidak, sebagai murid yang mempunyai :

(a) ketidakupayaan penglihatan;

(b) ketidakupayaan pendengaran;

(c) ketidakupayaan pertuturan;

(d) ketidakupayaan fizikal;

(e) masalah pembelajaran; atau

(f) mana-mana kombinasi ketidakupayaan, atau ketidakupayaan danmasalah, yang disebut dalam perenggan 23 (a) hingga (e).

Baca : Apa perlu buat jika nampak anak speech delay dan hyperaktif?

Punca Kuasa

PAPR

Syarat Pendaftaran

  1. MBPK yang berada di sekolah KPM atau sekolah bantuan kerajaan atau sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM
  2. Mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK) Tahap 2; dan
  3. Mendapat kebenaran ibu bapa/penjaga secara bertulis untuk melaksanakan PAPR

KONSEP PAPR

Tapping Into Ability

TAP – kaedah mengesan keupayaan dan meneroka kebolehan MBPK

Ciri-Ciri PAPR

Kerangka Konsep

PAPR dibangunkan menggunakan model ERRA (Model Environment-Reaction-Recognition-Acknowledgement) sebagai kerangka dalam pembangunan instrumen dan pelaksanaan pentaksiran.

PAPR

Pentaksiran yang berteraskan persekitaran yang melibatkan reaksi yang diperhatikan dan direkod untuk dijadikan sebagai eviden bagi mengenal pasti kebolehan dan kemahiran MBPK berdasarkan standard kebolehan yang telah ditetapkan.

Hasil pengenalpastian tersebut dilaporkan sebagai satu pengiktirafan terhadap kebolehan terbaik bagi konstruk yang dikuasai.

Dokumen Standard Kebolehan (DSK)

DSK dibangunkan sebagai dokumen pentaksiran yang mengandungi perincian standard kebolehan bagi setiap konstruk yang ditaksir.

Dokumen ini digunakan bersama-sama EBAI (Environment Based Assessment Instrument) bagi mengenal pasti tahap kebolehan calon yang ditaksir berdasarkan reaksi daripada pelaksanaan pentaksiran.

Konstruk yang ditaksir dalam PAPR diperincikan kepada empat domain, enam elemen dan 24 outcome seperti dalam jadual bawah.

PAPR

Penentuan standard kebolehan adalah merangkumi tahap (ilmu, amal, adab), peringkat (diri, keluarga, masyarakat) dan kualiti (ada, cukup, lebih). DSK dibangunkan sebagai dokumen pentaksiran yang mengandungi perincian standard kebolehan bagi setiap konstruk yang ditaksir seperti rajah bawah.

PAPR

Instrumen Pentaksiran

Instrumen PAPR adalah berdasarkan situasi sebenar kehidupan yang bersifat dinamik yang dikenali sebagai EBAI.

EBAI dibangun menggunakan model ERRA dan merupakan dokumen lengkap yang mengandungi senarai aktiviti (reaksi) yang dilaksanakan oleh murid dan ditaksir oleh guru.

PAPR

Konsep EBAI ini juga merupakan adaptasi daripada Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah (PASM) yang telah dibangunkan bersama-sama pakar akademik, pakar pentaksiran dan guru pendidikan khas yang berpengalaman.

Pelaksanaan aktiviti (reaksi) merupakan eviden bagi menggambarkan tahap kebolehan MBPK.

Pelaporan PAPR

Pelaporan adalah berbentuk pernyataan standard kebolehan berkaitan konstruk yang telah dikuasai. Pelaporan ini akan diberikan kepada MBPK yang menamatkan persekolahan peringkat sekolah rendah.

Contoh Pelaporan PAPR MBPK Tahap 2

Garis panduan di atas ini terpakai kepada semua sekolah yang melaksanakan PAPR.

CONTOH SURAT YANG DIBERIKAN

Ini adalah surat kebenaran yang diberikan kepada Mommy & Daddy untuk benarkan anak Mommy ditaksir dalam PAPR nanti.

Walaupun Mommy sendiri pun sedikit keliru untuk perkara ini, tapi dengan sedikit garis panduan ini, kita sebagai ibu bapa anak-anak istimewa ini perlu letakkan kepercayaan kepada guru-guru PPKI yang membimbing anak-anak kita di sekolah. Inshaa Allah.

By YB Shehan

YB Shehan merupakan penulis blog Mommy's Diary of Life (www.shehanzstudio.com). Merupakan bekas pelajar jurusan undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA) dan kini bergelar blogger sepenuh masa.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!